Inaugurationsfeier

Aweihung vum Centre „A Foussen“ duerch den Här Paschtouer Marcel Groff am Jubiläumsjoer 2000

Den 10. Dezember - den Dag vun Amnesty International - ass e sënnvollen Dag fir de Centre « A Foussen » anzeweien. Mir fänken d'Amnesty-Käerz un.

Virun der Segnung

An dësem neien Center wëllt d'Fousbanner Poar een Deel vun hirem Optrag erfëllen.
Als éischt Diakonie - dat ass den Déngscht vun enger Poar un de Mënschen an un der Welt : « Pratiquer l'hospitalité les uns envers les autres » schreift den hl. Péitrus an engem Bréif. Gaaschtfrëndschaft alle Leit ubidden - mënschlech Kontakter hirstellen - aneren Hëllef ubidden - e Point de vente fir Produkter aus der Drëtter-Welt (*) sin... Dat a vill aneres wëlle mer hei maachen.
An dat zweet, wat dëst Haus fir eis Poar soll sin: d'Plaaz, wou offen iwert de Glaw, iwert d'Liewen, an iwer Problemer geschwat ka gin an zwar mat de Jugendlech, déi sech op d'Firmung virbereeden, mat de Kanner, déi hei e Stéck Fräizäit verbréngen oder sech op d'Éischtkommunioun virbereeden, mat jonken Elteren, déi d'Daf vun hirem Kand préparéieren, mat dem Poarrot a sénge Kommissiounen an deenen d'Chrëschten aus der Poar sech ëmmer nees bei hirem Plangen a Schaffen u Jesus Christus orientéieren, mat der Chorale, déi gesanglech Gottesdéngschter virbereed a mat verschidden aner Gruppen. Hei wëllt d'Fousbanner Poar een Deel vun hirem Verkënnegungs-Optrag op eng modern Art a Weis erfëllen. Dofir gouf um éischte Stack e Pastoralzëmmer ageriicht, wou d'Responsabel vun der Pastoral sech dokumentéieren a schaffe kënnen.
Dat schéint, besënnlecht Bild, dat de Fousbanner Künstler Gast Heuschling fir dëse Centre gemoolt huet, as d'Geschicht vun den Emmausjünger a mir sin agelueden, an dës Geschicht anzetrieden :
Sou wéi déi zwee Jünger vun Emmaus laang ënnerwee woaren a frou woaren, endlech en Halt ze fannen, sou soll och dëst Haus eng Plaz sin, wou mer en HaIt maache kënnen, eis ëm den Dësch setzen an Erfarungen austausche kënnen. Eng Art Relais, eng Raschtplaz op eisem Wee.
Vun hei aus kënne mer dann, sou wéi d' Emmausjünger et gemaach hunn, nei opbriechen, eis nei op de Wee maachen.
Den 3. Mann, vun deem d'Evangelium schwätzt, an an deem mer de Jesus erkennen, luede mer an, bei eis ze sin a bei eis ze bleiwen, nët nëmmen um schéine franziskanesche Kräiz, dat mer elo un déi grouss Mauer hänken, ma mat séngem Geescht a séngem Wuert. Hie biede mer elo, dëst Haus ze seenen :

Segnungsgebet

Wir haben dieses Haus eingerichtet als Haus der Begegnung und des Helfens, als Stätte der Verkündigung des GIaubens, als Heim der Gemeinschaft und der Freude.
So wollen wir beten :
• Für unsere christliche Gemeinschaft, daß sie in diesem Haus eine Stätte des Glaubens, der Liebe, der Gemeinschaft und der Freude finde. - Christus höre uns.
• Für die Suchenden, Zweifelnden, für die Armen und Hilfsbedürftigen, für die Jugend und die Betagten, daß sie hier Brüderlichkeit und Liebe finden. - Christus höre uns.
• Für jene, die hier gearbeitet haben, für alle, die sich mit ihrer Zeit, ihren Fähigkeiten, ihren finanziellen Möglichkeiten in dieses Haus eingebracht haben und sich weiter einbringen. - Christus höre uns.
• Herr, Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Der Segen des allmächtigen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes steige auf uns herab, auf dieses Haus und die ganze Gemeinschaft und bleibe immerdar. - Amen.

Marcel Groff, Paschtouer vum Fousbann

(*) Dëse Point de Vente gët ët an der Tëschenzäit nët méi