Firmung 2002 Atelier

ATELIER FIR E GUDDEN ZWECK
Sonndes, den 21. Abrëll 2002

Fir dëse Mëtteg ware Leit aus dem Bekanntekrees vun de Firmjugendlechen an aus de Poaren ageluede gin.
De Grupp vu Jugendlechen, ënnert der Leedung vum Anne-Marie a vum Sandra, déi dat ganzt virbereet haten, haten séch vill Arbecht gemeet. An e sëlleche Stonnen Arbecht haten sie séch iwerluegt wat a wéi sie eppes fir e gudden Zweck mache kéinten, an hun och verschidde Sachen gebastelt. No enger Zäit as dann och den definitive Plang opkomm fir en Nomëtteg ze gestalten. Du sin Invitatioune geschriwen an ënnert Leit bruecht gin.
Den Erléis vun deem Nomëtteg hun sie dunn der Fondatioun "AIDE AUX ENFANTS ATTEINTS D'UN CANCER" zoukomme gelooss.
Bei déer Geleenheet huet de Marc Stammet e puer Fotoe gemach, déi dir hei kënnt gesin.